Menşe Mevzuatına İlişkin Tespit İşlemleri

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Hizmetleri ;

6 ) Menşe Mevzuatına İlişkin Tespit İşlemleri ;
a ) SK1    ; İbraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR 1 / EUR.MED Dolaşım Belgeleri ile EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikaları ve / veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin yapılması,
b ) INF4 ; İthalatçı ülke gümrük idarelerinden kontrol talebiyle alınan kısa dönem ve / veya uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrollerinin yapılarak, INF 4 Bilgi Formu düzenlenmesine yönelik işlemlerin yapılması,
c ) AT1    ; 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Dış Ticaret Mevzuatına uygun olarak ithal edildikten ve kullanıldıktan sonra ihraç edilmek istenilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin söz konusu olduğu ; ancak bu eşyanın ithaline ilişkin tevsik edici belgelerin, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’ nun 13. Maddesi’ n de yer alan 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut olmadığı hallerde, İhracatı ve Yatırımları Teşvik Mevzuatı Hükümleri ve İthalat Rejimi’ nin Mahrecine İade Hükümleri saklı kalmak ve eşyanın serbest dolaşımda olduğunu belirleyen ticari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtları esas alınarak serbest dolaşım statüsünün belirlenmesi,
d ) EU2  ; Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespiti,