Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Hizmetleri ;

1 ) Genel ve Özel Antrepolara İlişkin Tespit İşlemleri ;
a ) AN1 ; Antreponun açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi,
b ) AN2 ; Antrepoda genişletme, daraltma işlemlerine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi,
c ) AN3 ; Antrepodaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi,
d ) AN4 ; Antrepodaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi,
e ) AN5 ; Gümrük Yönetmeliği ‘ nin 523. Maddesi çerçevesinde antreponun devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesi,
f ) AN6 ; Özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespiti,
g ) AN7 ; Antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespiti,
h ) AN8 ; Genel Antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,
ı ) AN9 ; Antrepo Rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerinin tespiti,

2 ) Geçici İthalat Rejimi ‘ ne İlişkin Tespit İşlemleri ;
a ) GC1 ; Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu mesleki teçhizat, ambalaj maddeleri, özel nitelikli eşya ve numunelere ilişkin süre uzatımı talebinde, eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti,
b ) GC2 ; İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın ( kalıp, çizim, taslak ve benzeri diğer eşya, ölçme, kontrol, test araçları ve benzeri diğer eşya ile özel alet ve araçlar ) kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin tamamının ya da öngörülen oranda Türkiye Gümrük Bölgesi’ n den ihraç edildiğinin tespiti,

3 ) Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi’ ne İlişkin Tespit İşlemleri ;
a ) GK1 ; Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Kapsamında İbra İşleminin Tespiti,

4 ) Nihai Kullanıma İlişkin Tespit İşlemleri ;
a ) NK1 ;
Eşyanın Öngörülen Süre Dahilinde Nihai Kullanıma Tahsis Edilip Edilmediği ve Öngörülen Amaçlar İçin Kullanılıp Kullanılmadığının Tespiti,

5 ) Dahilde İşleme Rejimi’ ne İlişkin Tespit İşlemleri ;

a ) DR1 ; Dahilde İşleme Rejimi Kapsamındaki Eşyaya Verilen İzinlerle İlgili Süre Uzatımlarına Esas Teşkil Edecek İşlemlerin Tespiti,

6 ) Menşe Mevzuatına İlişkin Tespit İşlemleri ;
a ) SK1 ; İbraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR 1 / EUR.MED Dolaşım Belgeleri ile EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikaları ve / veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin yapılması,
b ) INF4 ; İthalatçı ülke gümrük idarelerinden kontrol talebiyle alınan kısa dönem ve / veya uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrollerinin yapılarak, INF 4 Bilgi Formu düzenlenmesine yönelik işlemlerin yapılması,
c ) AT1 ; 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Dış Ticaret Mevzuatına uygun olarak ithal edildikten ve kullanıldıktan sonra ihraç edilmek istenilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin söz konusu olduğu ; ancak bu eşyanın ithaline ilişkin tevsik edici belgelerin, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’ nun 13. Maddesi’ n de yer alan 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut olmadığı hallerde, İhracatı ve Yatırımları Teşvik Mevzuatı Hükümleri ve İthalat Rejimi’ nin Mahrecine İade Hükümleri saklı kalmak ve eşyanın serbest dolaşımda olduğunu belirleyen ticari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtları esas alınarak serbest dolaşım statüsünün belirlenmesi,
d ) EU2 ; Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespiti,

7 ) Onaylanmış Kişi Statüsü’ ne İlişkin Tespit İşlemleri ;

a ) OK1 ; Onaylanmış Kişi Statü Belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi,

8 ) A.TR. Dolaşım Belgesi Onay İşlemleri ;

a ) A.TR. Dolaşım Belgesi Onay İşlemleri,

9 ) Çok Zor Duruma İlişkin Tespit İşlemleri ;

a ) ZD1 ; 21.07.1953 tarihli ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’ un 48. Maddesi ve 22.04.2011 tarihli ve 27913 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği ( Seri No : 1 )’ nin 17. Maddesi gereğince, tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülerin çok zor durumda olup olmadıklarının tespiti,

10 ) Beyannamenin Belirli Alanlarında Yapılacak Düzeltmeye İlişkin Tespit İşlemleri ;

a ) BD1 ; Gümrük Kanunu ‘ nun 73. Maddesi ‘ nin 2. Fıkrası uyarınca beyannamede yapılacak düzeltme işlemlerinin, rehberde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak ön incelemesi,

11 ) Takas İşlemlerinde KKDF Muafiyeti Uygulanmasına İlişkin Tespit İşlemleri ;

a ) TK1 ; Takas kapsamında yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinin farklı gümrük idarelerinden yapılması halinde KKDF muafiyeti uygulanmasına esas teşkil edecek tespitler,